KIROPRAKTORKLINIKKEN TROMSØ | Vidar Kristensen - Pål Røkenes OVERSIKT | Kiropraktorklinikken Tromsø

BEHANDLINGEN

Kiropraktoren undersøker deg og finner ut hva som feiler deg, og gir deg gode råd og behandling om nødvendig. Han eller hun vurderer også om du trenger behandling eller henvisning til andre spesialister.

Dette gjør kiropraktoren når du kommer til behandling:

  • Undersøker og stiller diagnose.
  • Rekvirerer vanlig røntgen, CT, MR og andre undersøkelser ved behov for eksempel på landets sykehus.
  • Kommer med forslag til behandlingstiltak.
  • Vurderer om det er kiropraktisk behandling du trenger eller annen behandling/oppfølging.
  • Kan sykemelde inntil 12 uker hvis behov.
  • Henviser til fysioterapeut eller spesialisthelsetjeneste ved sykehus om nødvendig.
  • Gir informasjon, råd og veiledning for å mestre og forebygge plager.
  • Gir kiropraktisk behandling.

K I R O P R A K T O R K L I N I K K E N   T R O M S Ø
V I D A R   K R I S T E N S E N   |   P Å L   R Ø K E N E S

V E I T A S E N T E R E T   |  7 7 6 6 6 7 0 0   |   P O S T @ K I R O P R A K T O R T R O M S O . N O

MAG DESIGN 2015  ©  KIROPRAKTORKLINIKKEN TROMSØ