KIROPRAKTORKLINIKKEN TROMSØ | Vidar Kristensen - Pål Røkenes BEDRIFT | Kiropraktorklinikken Tromsø

BEDRIFT

Symptomer fra muskelskjelettsystemet er et utbredt helseproblem i vår befolkning.  En stor del av sykefraværet i Norge skyldes slike plager.  Kiropraktorens intensjon er å forebygge lidelser, samt gi dokumentert effektiv behandling for raskest mulig å bringe pasienten tilbake til normalt funksjonsnivå.

Da Kiropraktorer har særlig stor kompetanse på muskel- og skjelettplager fikk vår yrkesgruppe f.o.m. 01.01.06 anledning til å utføre undersøkelse og behandling med refusjon fra folketrygden uten henvisning fra lege.  Spesialkompetansen gjør at kiropraktorer bl.a. kan vurdere om eller hvor mye pasienten kan være i arbeid på tross av disse plagene, samt evt. henvise videre til legespesialist ved sykehus, til CT/MR/røntgen, og til fysioterapi.  Ordningen har vist bedre flyt og samarbeid i helsetjenesten gjennom direkte tilgang til behandling og mindre bruk av sykemelding – SINTEF anslår de årlige besparelsene i sykepengeutbetalinger til en halv milliard kroner årlig.

Våre pasienter blir raskere behandlet som følge av at de kan oppsøke kiropraktor direkte, og de fleste finner det unødvendig å oppsøke lege.

Arbeidsgivere kan kreve fradrag for de ansattes utgifter til kiropraktorbehandling, og mange har funnet GOD BEDRIFTSØKONOMI i å velge å dekke helt eller delvis utgiftene ansatte har til behandling.  Som kiropraktor har man erfart at slike tiltak bevisstgjør pasienten i å forebygge – med en ”vente å se” holdning risikerer man lange og kostnadskrevende sykmeldinger. Ifølge NHO betaler bedriften ca. kr. 2000,- per sykedag for en ansatt.  En behandlingsavtale kan derfor være en GOD INVESTERING. Flere bedrifter har helseforsikringer som dekker behandling hos kiropraktor.  Kiropraktorklinikken i Tromsø har også avtale med bedriftshelsetjenester.

En bedriftsavtale forplikter oss til å gi de ansatte hurtig innpass for vurdering og effektiv behandling. 

For ytterligere informasjon om bedriftsavtale vennligst kontakt Kiropraktorklinikken i Tromsø.

K I R O P R A K T O R K L I N I K K E N   T R O M S Ø
V I D A R   K R I S T E N S E N   |   P Å L   R Ø K E N E S

V E I T A S E N T E R E T   |  7 7 6 6 6 7 0 0   |   P O S T @ K I R O P R A K T O R T R O M S O . N O

MAG DESIGN 2015  ©  KIROPRAKTORKLINIKKEN TROMSØ